Uwaga! Posiadamy szczytne cele!!!
Witaj! Logowanie |  Twój koszyk ma 0 Produkt(y/ów)

Terms and Conditions

Regulamin

korzystania ze strony Pokolenie 3000.

Przedmiotowy Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej Pokolenie 3000, dokładny adres www.pokolenie3000.com.

 

Słowniczek pojęć

Administrator – właściciel Serwisu – Piotr Ficnerem zam. 43 Norman Rise, EH54 6LY Livingston, United Kingdom / Wielka Brytania, prowadzący własną działalność gospodarczą (nr działalności podawany na życzenie)

Serwis - strona internetowa www.pokolenie3000.com

Umowa – umowa między właścicielem Serwisu Piotrem Ficnerem zam. 43 Norman Rise, EH54 6LY Livingston, United Kingdom a darczyńcą / partnerem

Dywidenda - przychód jak procent z udziału w zyskach Pokolenia 3000.

Darowizna - miesięczna wpłata do Pokolenia 3000 na poczet przyszłych dywidend. Jest ona inwestowana w różne projekty, a jej wysokość uzależniona jest od miejsca w strukturze, wpłat dokonanych, oraz naszego zaangażowania w rozwój Pokolenia 3000;

Paczka inwestycyjna - zbiór inwestycji wykupowanych przez Pokolenie 3000, na tą chwilę kapitał z paczki inwestycyjnej ląduje na koncie brokerskim MRT Markets o numerze 9072623. Adres internetowy MRT, to: http://mrtmarkets.com. Do Lipca 2016 w paczce znajdowała się również inwestycja w L’chardon. Także jeżeli Twoje wpłaty były przed Sierpniem 2016, to Twoja inwestycja znajduję się również tam. Adres internetowy L’chardon: http://www.lchardon.com/

Partner - jest to osoba posiadająca konto zarejestrowane na www.program.pokolenie3000.com , pomagająca w rozwoju Pokolenia 3000 od strony marketingowej, czy administracyjnej. Żeby otrzymywać wynagrodzenie, konto musi być opłacone miesięczną darowizną.

Darczyńca - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu i przekazująca miesięcznie darowiznę w kwocie 65 złotych lub mniejszą w zależności od pozycji w strukturze.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych przez Darczyńcę w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.

Beneficjent - spadkobierca / osoba otrzymująca konto od osoby która zrzeka się / zrzekła praw na określonych wcześniej zasadach.

 

Postanowienia ogólne

Korzystanie z Portalu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dla korzystania z Portalu Darczyńca/Partner powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, najlepiej zaktualizowaną do najnowszej dostępnej wersji. Każde użycie serwisu stanowi akceptację Regulaminu spisanego poniżej.

Polityka Poufności Serwisu

Wszelkie dane osobowe lub materiały przesłane do serwisów Pokolenia 3000 są przedmiotem ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Grupy Pokolenie 3000, określonej w Polityce Poufności znajdującej się na stronie http://program.pokolenie3000.com/page.php?id=7

Dokładność, pełność i aktualność informacji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności, gdy informacje udostępniane są niedokładne lub niepełne. Na materiałach zamieszczonych na tej stronie możesz polegać wyłącznie na swoje własne ryzyko.

Darczyńca/Partner przyjmuje do wiadomości, że przekazywanie darowizn na inwestycje wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części przekazanych środków. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Darczyńców/Partnerów związane z przekazywaniem darowizn na cele inwestycyjne.

 

Twoje konto oraz umowa stron

Rejestracja na konto odbywa się przez formularz http://program.pokolenie3000.com/signup.php

Przed dokonaniem Rejestracji Darczyńca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji. Podczas rejestracji Darczyńca zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:

  1. imię i nazwisko,

  2. numer telefonu,

  3. adres e-mail,

  4. numer rachunku bankowego, na które przesyłane będą dywidendy / formę płatności.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być przesłane pocztą elektroniczną, na firmowy adres e-mail (adres e-mail podany w biurze po zalogowaniu w oknie Ogłoszenia Członkowskie).

Darczyńca przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego dane mogą być dostępne dla innych Darczyńców, Partnerów, Beneficjentów oraz osób odwiedzających strony portalu, także niebędących Darczyńcami, Partnerami oraz Beneficjentami.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. W przypadku gdy użytkownik stracił dostęp do swojego konta, Administrator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Darczyńca/Partner zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta lub hasła. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, wypowiedzenia umowy, usuwanie lub edytowanie treści lub anulowania zamówień według własnego uznania. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Darczyńcę/Partnera, posiadane środki na koncie, zostaną w wysokości nie przekraczającej 6 – miesięcznych darowizn zostaną wypłacone Darczyńcy/Partnerowi w ciągu 30 dni od dnia wypowiedzenie umowy.

Każdy aktywny (z opłacanymi składkami konto) użytkownik ma prawo przenieść konto na wskazanego/ych Beneficjenta/ów. W tym celu należy przesłać administratorowi w wersji elektronicznej (e-mail) oświadczenie o przeniesieniu swoich praw z Serwisu na osobę trzecią wskazując dokładne dane tej osoby - Beneficjenta. Następnie Beneficjent musi oświadczyć, iż akceptuje regulamin i przejmuje konto Darczyńcy/Partnera ze wszystkim prawami i obowiązkami z nim związanymi. We wskazanym wyżej oświadczeniu należy podać przede wszystkim dane identyfikacyjne beneficjenta/ów szczegółowe, podpis, aktualny adres (wymaga aktualizacji w przypadku zmiany adresu w późniejszym czasie), dane z dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz nr telefonu kontaktowy. W przypadku większej ilości beneficjentów należy podać procent dla danego beneficjenta. W dokumencie należy zamieścić swoje szczegółowe dane zgodne z danymi zarejestrowania w koncie Pokolenia 3000, oraz zgodne z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Prawa i obowiązki Darczyńcy/Partnera mogą być przeniesione na Beneficjenta w każdym czasie. Darczyńca/Partner nie może przenieść na Beneficjenta więcej praw i obowiązków niż sam posiada.

 

Transmisja

Każda nieosobowa komunikacja lub materiały, które przesyłasz na tą stronę poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób, włączając dane, zapytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane, jako nie-poufne i nie-zastrzeżone. Wszystkie dane przesłane lub umieszczane w Serwisie staje się własnością Administratora i mogą zostać użyte w dowolnym, przewidzianym przez prawo celu, w tym do powielania, ujawniania, transmisji, publikacji, rozgłaszania. Ponadto Administrator ma prawo do używania do dowolnych celów (włączając, ale nie ograniczając się do rozwijania, tworzenia, reklamowania usług) wszystkich pomysłów, opracowań graficznych, wynalazków, opracowań, sugestii lub koncepcji zawartych w jakiejkolwiek formie komunikacji z serwisem. Każde takie użycie nie będzie rekompensowane stronie wysyłającej te informacje. Przesyłając informacje, Darczyńca/ Partner, Beneficjent lub osoba trzecia gwarantuje także, że materiały/zawartość są jej własnością, że nie są oszczercze i że ich użytek przez Administratora nie naruszy praw osób trzecich lub postawi go w możliwości złamania prawa. Administrator nie jest w żaden sposób zobligowany do używania przedstawionych informacji.

 

Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wartości intelektualnej we wszystkich tekstach, obrazach i innych materiałach na tych stronach są własnością Administratora lub są umieszczone za zgodą właściciela.

Darczyńcy, Partnerzy, Beneficjenci, mają prawo przeglądać ten serwis, powielać go poprzez drukowanie, pobierać na twardy dysk lub w celach udostępnienia osobom trzecim. Możesz to robić wyłącznie pod klauzulą nie naruszania wszelkich praw autorskich lub praw majątkowych oraz, że na takich kopiach znajdzie się powyższy znak handlowy. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części tego serwisu w celu zarobkowym lub uzyskiwania korzyści ekonomicznych, zabrania się także modyfikowania lub umieszczenia jej w innych pracach, publikacjach lub serwisach - poza działalnością przewidzianą w niniejszym Regulaminie.

Znaki Handlowe, logotypy, czcionki i znaki usługowe (zbiorczo Znaki Handlowe) wyświetlone na tym serwisie należą do Administratora. Żadna treść zawarta w tym serwisie nie będzie interpretowana, jako udzielanie licencji lub prawa do używania Znaku Handlowego wyświetlanego na stronach. Używanie/nadużywanie Znaków Handlowych wyświetlanych w tym serwisie lub jakiejkolwiek zawartości tego serwisu, za wyjątkiem dostarczonych w tych Zasadach i Warunkach, jest zabronione. Zastrzegamy, że Administrator będzie chronić swoje prawa do własności intelektualnej w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

Zwrot darowizny

Jeżeli Darczyńca/Partner z jakiegoś powodu chce wypowiedzieć zawartą umowę, musi przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty e-mail firmowy (podany w biurze po zalogowaniu w oknie Ogłoszenia Członkowskie), lub pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres Pokolenie 3000, 43 Norman Rise, EH54 6LY Livingston, United Kingdom / Wielka Brytania. Jeżeli Darczyńca/Partner, Beneficjent wpłacał darowizny przez mniej niż 6 miesięcy, całość wpłaconych środków zostanie mu zwrócona w ciągu 30 dni na wskazany numer rachunku bankowego minus koszt naszej reklamy czyli 40%. Jeżeli okres wpłat wyniósł więcej niż 6 miesięcy, to Darczyńca/Partner lub Beneficjent otrzyma zwrot wpłat jedynie za ostatnie 6 miesięcy, minus 40% na reklame. W razie wspólnego wpłacania kwot w przeciągu okresu 6 miesięcy przez Darczyńcę/Partnera oraz Beneficjenta traktuje się ich jako wierzycieli solidarnych ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Zarabianie / Przychód z inwestycji

Od czwartego miesiąca wpłat darowizn przez Darczyńcę, zaczną naliczać się dywidendy, a miesięczna opłata będzie się zmniejszała. Reszta kapitału będzie reinwestowana, aż do uzyskania 500 złotych tytułem dywidendy za wpłatę darowizn w wysokości 65zł. Przedwczesne wypłaty, przed osiągnięciem kwoty 500 złotych tytułem dywidendy spowodują zwolnienie tempa wzrostu dywidendy.

W momencie kiedy kwota dywidendy przypadającej na Darczyńcę/Partnera osiągnie 500 złotych miesięcznie Darczyńca/Partner wyraża zgodę na potrącanie z dywidendy przez Administratora dodatkowej darowizny w kwocie 65 złotych miesięcznie, aby kwota dywidendy mogła dalej wzrastać. Po osiągnięciu miesięcznej dywidendy w kwocie 1000 złotych, Darczyńca/Partner wyraża zgodę na potrącanie przez Administratora łącznie kwoty 195 złotych z wypłacanej dywidendy na cele inwestycyjne, aby uzyskać maksymalną dywidendę w kwocie 1500 złotych miesięcznie. PLN jest wyliczany na podstawie kursu bieżącego GBP, może się różnić z miesiąca na miesiąc.

Żeby zarabiać więcej należy polecać osoby do Pokolenia 3000. Zasady poleceń oraz gratyfikacji za polecenia są następujące:

W opcji biznesowej - czyli będąc Partnerem, nasz zarobek nie zatrzymuje się na kwocie maksymalnej gwarantowanej, a rośnie w zależności od wielkości zbudowanego przez nas biznesu. Biznes partner nie dostaje dywidendy, jeśli przychód ją przekracza. Maksymalny zarobek to 3000zł na miesiąc. Według tego schematu:

Partner dostaje wypłatę budując dwie drużyny, lewą i prawą. Ta, która jest mniejsza (rośnie wolniej) daje wypłatę 10% - 35% swojego obrotu. Schemat ten jest następujący:

- 10% do 10 osób w słabszej drużynie,

- 15% do 20 osób w słabszej drużynie,

- 20% do 50 osób w słabszej drużynie,

- 25% dwóch partnerów posiadających po 10 osób w słabszej drużynie i samemu 50 osób w słabszej drużynie,

- 30% i więcej, jeśli Partner jest aktywną osobą w drużynie przez ostatnie co najmniej 3 miesiące czterech partnerów posiadających po 10 osób w słabszej drużynie,

- 35% sześciu partnerów posiadających po 10 osób w słabszej drużynie i samemu 100 osób w słabszej drużynie.

Na 1 koncie można zarabiać miesięcznie do 25 000zł, liczba kont jest ograniczona zasadami opisanymi niżej dla każdego partnera. Każde 4 bezpośrednio zapisane osoby i każde 40 osób w słabszej strukturze daje możliwość otwarcia kolejnego konta. Bonus za bezpośrednie polecenie wynosi 1 GBP, czyli około 5 złotych PLN.

Żeby zarabiać do 2000zł miesięcznie, trzeba posiadać: 2 bezpośrednio zarekomendowane osoby, które posiadają opłaconą darowiznę. Aby zarabiać 2500 złotych miesięcznie trzeba posiadać 4 bezpośrednio zarekomendowane osoby które posiadają opłaconą darowiznę. Aby zarabiać 3000 złotych miesięcznie trzeba posiadać 6 bezpośrednio zarekomendowanych osób które opłacają darowiznę.

Wpłacane darowizny Administrator używa do zakupu paczek inwestycyjnych. Z tych paczek wynika późniejszy dywidenda.

 

Gwarancja Administratora

Administrator gwarantuje, że każda wpłata dokonana przez Darczyńcę /Partnera zostanie wyłącznie rozdysponowana na cele wymienione w regulaminie, czyli całość na inwestycję krótkoterminową jak i na opłaty związane z kosztami prowadzenia serwisu. Później będą wybierane inwestycje długoterminowe w drodze losowania. Każda osoba opłacająca darowizny ma prawo brać udział w głosowaniu. Szczegóły będą rozsyłane drogą e-mail na zarejestrowany adres w biurze Pokolenia 3000.

Administrator gwarantuje, że każdy aktywny (opłacający składki miesięczne) Darczyńca/Partner ma prawo do udziałów w dywidendzie.

 

Odpowiedzialność

Administrator lub osoby trzecie zaangażowane w kreacje, produkcję i dostarczenie serwisu nie są odpowiedzialne w żaden sposób za jakiekolwiek bezpośrednie, incydentalne, ciągłe, pośrednie, specjalne, karne szkody, koszty, straty, wierzytelności itp. wynikłe na skutek spowodowanego przez Darczyńcę/Partnera oraz osobę trzecią dostępu, użytku, niemożliwości użycia, zmian w zawartości lub wynikłe na skutek ich dostępu do innych stron poprzez łącza na serwisie www.pokolenie3000.com, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, oraz za jakiekolwiek działania, które Administrator podejmuje nie w odpowiedzi na wiadomości poczty elektronicznej do niego przesłanej.

Administrator lub osoby trzecie zaangażowane w kreację, produkcję i dostarczenie tego serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utrzymywanie materiałów i usług możliwych dzięki temu serwisowi, ani w związku z tym za zapewnienie zmian, poprawek, publikacji. Wszystkie materiały znajdujące się na tym serwisie są przedmiotem zmiany bez poinformowania.

Ponadto, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione na skutek wirusów, które mogą zainfekować Darczyńcy/Partnera czy też osoby trzeciej komputer lub inną własność poprzez użycie, dostęp lub ściąganie jakichkolwiek materiałów na tych stronach. Jeśli ktokolwiek decyduje się na zapis materiałów z tego serwisu robi to na własne ryzyko.

 

Administrator wyglądu strony

www.bitis.pl - Witold Augustyński BITIS

 

Reklamacje

Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem serwisu oraz reklamacje Darczyńcy/Partnerzy oraz osoby trzecie mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: Pokolenie 3000, 43 Norman Rise, EH54 6LY United Kingdom / Wielka Brytania. Albo na adres e-mail podany w biurze Pokolenia 3000 w oknie Ogłoszenia Członkowskie. Jeżeli jesteś osobą trzecią napisz do nas używając formy kontaktowej na stronie Pokolenia 3000 i poproś o nasz e-mail firmowy.

Rozpatrywane są reklamacje, które:

  1. złożone są przez Darczyńcę/Partnera lub osobę trzecią na odpowiedni adres,

  2. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania zgłaszający oczekuje,

  3. zawierają aktualne dane zgłaszającego.

Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłaszający w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie14 dni, Administrator zwróci się do zgłaszającego z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji zgłaszający zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 

Działalność Zabroniona

Zabrania się wszelkiej działalności, która przez Administratora może zostać domniemana, jako niestosowna, niedozwolona lub zabroniona względem prawa, do którego stosuje się dany serwis, w tym między innymi:

Każdego czynu, który stanowi naruszenie poufności (włączając przesyłanie danych osobowych osób bez ich zgody) lub innych praw jednostki;

Używania serwisu w celu zniesławienia lub pomówienia Administratora, innych osób lub działania w sposób naruszający dobre imię serwisu;

Przesyłania plików zawierających wirusy mogące uszkodzić własność Administratora lub własność innych osób;

Umieszczania lub przesyłania do tego serwisu jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów włączając, ale nie ograniczając się do materiałów, które w opinii Administratora mogą szkodzić lub narażać systemy i bezpieczeństwo sieci serwisu i osób trzecich, oszczerczych, rasistowskich, obscenicznych, grożących, pornograficznych lub w inny sposób zabronionych prawem.

 

Jurysdykcja i prawo

DOT. SERWISÓW KRAJOWYCH (czyli w języku Polskim)

Darczyńcy, Partnerzy, Beneficjenci oraz osoby trzecie korzystające z serwisu zgadzją się, że prawem właściwym jakichkolwiek sporów lub żądań powstałych na skutek lub odnoszących się do użytku tego serwisu będzie prawo polskie.

 

Dla serwisów informacyjnych

Materiały i informacje pojawiające się w serwisie są skierowane wyłącznie do użytkowników polskich. Administrator nie gwarantuje, że materiały i informacje zawarte w tym serwisie są właściwe dla lokalizacji innej niż Polska.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdą zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, w tym zwłaszcza

  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),

  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),

  3. ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

 

Dla serwisów informacyjnych

Administrator nie gwarantuje, że materiały i informacje pojawiające się w tym serwisie są właściwe lub dostępne we wszystkich serwisach krajowych lub językach.

Darczyńcy, Partnerzy, Beneficjenci oraz osoby trzecie korzystające z serwisu zgadzają się, że prawem właściwym jakichkolwiek sporów lub żądań powstałych na skutek lub odnoszących się do użytku tego serwisu będzie prawo szwajcarskie i zostaną poddane jurysdykcji sądów szwajcarskich / Unii Europejskiej.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administrator zapewnia Darczyńcom, Partnerom oraz Beneficjentom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie niezwłocznie po zgłoszeniu mu odpowiedniego żądania. Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Darczyńców, Partnerów oraz Beneficjentów, chyba że obowiązek ujawnienia danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Gdy Administrator nabierze wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych podczas rejestracji może on zwrócić się do Darczyńcy, Partnera, Beneficjenta, a także osoby trzeciej próbującej się zarejestrować o przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane.

Przetwarzanie danych osobowych Darczyńcy, Partnera oraz Beneficjenta odbywa się za ich zgodą wyrażoną podczas rejestracji. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z:

a) Polityką Ochrony Prywatności serwisu,

b) ustawą o ochronie danych osobowych,

c) ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych Darczyńcy, Partnera oraz Beneficjenta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez nich Profilu odbywa się za ich zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie.

9. Administratorem danych jest Piotr Ficner z siedzibą pod adresem: 43 Norman Rise, EH54 6LY Livingston, United Kingdom / Wielka Brytania.

 

Cookies

Administrator w serwisie używa technologii śledzenia (tzw. cookies”). Polityka serwisu dotycząca używania cookies jest przedstawiona w Polityce Poufności zlokalizowanej na tej stronie.

Aktualizacja dokumentów prawnych

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian i poprawek do powyższego dokumentu. Proszę odwiedzaj tę stronę od czasu do czasu w celu zapoznania się z tymi i nowymi informacjami.

Prawa Autorskie Zastrzeżone Pokolenie 3000 samozatrudnienie Piotra Ficnera zamieszkałego 43 Norman Rise, EH54 6LY Livingston, United Kingdom / Wielka Brytania.

 

Regulamin wchodzi w życiu w dniu 1 Listopada 2016 roku.