Uwaga! Posiadamy szczytne cele!!!
Witaj! Logowanie |  Twój koszyk ma 0 Produkt(y/ów)

Privacy Policy

Niniejsza Polityka Prywatności określa Sposoby Ochrony Danych Osobowych Użytkowników, korzystających oo serwisu internetowego pod adresem elektronicznym SIE www.pokolenie3000.com, zwanego Dalej "Portalem" Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności JEST równoznaczny z brakiem Możliwości korzystania z Portalu. Administratorem danych Osobowych Użytkowników Portalu Pokolenie 3000 żartem Piotr Ficner zamieszkały 43 Norman Rise, EH54 6LY Livingston, Wielka Brytania / Wielka Brytania, właściciel Portalu, zwany Dalej "Administratorem".

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Administrator zbiera DANE Użytkowników w sposób określony w Regulaminie. W celu Założenia Biura Wagowo Portalu, Użytkownik powinien podać Imię i Nazwisko oraz dane Nie umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, W szczególności Adres Poczty Elektronicznej e-mail oraz korespondencyjny. W celu otrzymywania Wsparcia Finansowego Projektu Lub Nagród , Użytkownik powinien podać dane umożliwiające JEGO dokonanie, w szczególności numer Konta Bankowego. oraz e-mail procesora płatniczego.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Wszelkie dane podane przez Użytkownika Beda przetwarzane przez administratora w celu zapewnienia kontaktu Pomiędzy Użytkownikiem oraz wag celu umożliwiającym kontakt Uczestników udzielających środków wsparcie administratora Wag ramach Projektu, zgodnie z treścią Regulaminu.
Użytkownik wyraża zgodę ZE Podaný Adres Poczty Elektronicznej moze posłużyć zrobić przesyłania przez administratora bezpłatnego newslettera zawierającego informacje W biała szer handlowe w rozumieniu ustawy Z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, POZ. 104) administrator, zgodnie Z szt przepisem. 23 Ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (tj Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w Jakim Nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony JEST zrobić Przetwarzania danych Osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez Siebie Usług.

PRAWO DOSTĘPU

Użytkownik posiada Znak Budowlany Znak Budowlany Znak Budowlany Możliwości decydowania, w Jakim zakresie Beda wykorzystywane DANE OSOBOWE JEGO. Użytkownikowi przysługuje Prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych Osobowych, czasowego Lub stałego wstrzymania Ich Przetwarzania LUB Ich usunięcia, jeżeli SA jednym niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe LUB zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa Albo SA Już zbędne zrobić Realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz Prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych wag Art. 23 Ust. 1 pkt. 5 ustawy o Ochronie danych Osobowych, gdy Administrator zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach Marketingowych Lub przekazać je innemu administratorowi danych.
Wszelkich ZMIAN W zakresie swoich danych Osobowych Użytkownik moze dokonać samodzielnie w Biurze za wyjątkiem adresu e-mail. Przesłanie właściwego oświadczenia na Woli Adres biuro@pokolenie3000.com Administratora pozwala na całkowite usunięcie danych oraz Biura Użytkownika. Tym SAMYM następuje rozwiązanie Umowy Między Użytkownikiem administratorem. Administrator zastrzega sobie Prawo zrobić odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Ich zachowanie JEST niezbędne w celu Realizacji roszczeń LUB jeżeli wymagają Tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych JEST dobrowolne lecz niezbędne w celu zapewnienia kontaktu Pomiędzy Użytkownikami oraz administratorem oraz w celu prawidłowego przepływu środków na Finansowanie Projektu, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych Osobowych innym Użytkownikom Portalu, w zakresie niezbędnym w szczególności otrzymania - Nagród - Wyróżnień, LUB ewentualnych - upomnień, - Jak ja wykluczenia Z Portalu.

MECHANIZM COOKIES

Portal używa niewielkich plików, zwanych ciasteczek. Zapisywane SA Jeden serwer przez NA komputerze osoby W WW odwiedzającej strony Portalu. Plik Cookie Zwykłe zawiera nazwę domeny, z ktorej pochodzi, Swój "okres ważności" oraz indywidualna, losowo wybraną liczbę identyfikującą Dziesięć plik. Informacje W WW zbierane za Pomocą plików Tego typu pomagają dostosowywać strone Portalu zrobić Indywidualnych preferencji í rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje Też możliwość opracowywania Ogólnych statystyk korzystania ZE stron Portalu.
Mechanizm ciasteczek JEST całkowicie Bezpieczny dla komputerow, w szczególności TA Drogą Nie Moga przedostać SIĘ zrobić komputerow Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik moze ograniczyć LUB wyłączyć Dostęp plików cookie zrobić swojego komputera. W przypadku skorzystania z opcji Tej Nawigacja na stronach Serwisu bedzie CO zrobić Zasady możliwa, Przy Czym moze skutkować ograniczeniem Możliwości korzystania z pewnych funkcji.

ADRES IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzajacych strone Portalu, Które Moga Być Pomocne Przy diagnozowaniu Problemów Technicznych z serwerem, tworzeniu Analiz statystycznych (np. Określeniu z jakich REGIONÓW notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, Moga Być przydatne Przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu.

COOKIES INNYCH PODMIOTÓW

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z Usług podmiotów trzecich w zakresie Opracowania statystyk dotyczących korzystania oo Portalu. Zapewniamy, že w Takım przypadku podmiotom Takım Nie zostaną przekazane Żadne dane identyfikujące Użytkowników.
W. reklamach zamieszczanych na stronach Portalu Moga byc wykorzystywane Pliki cookie podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie Analizy skuteczności kampanii Reklamowej.
Niniejsza Polityki Prywatności nie nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookie przez podmioty Trzecie.

DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

CZY Danych Osobowych zbieranych przez Administratora Maja bezpośredni dostep jedynie uprawnione osoby W WW zajmujące SIE OBSŁUGA Portalu, ktorým zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Użytkowników Moga byc udostępniane podmiotom uprawnionym zrobić Ich otrzymania NA Mocy obowiązujących przepisów prawa.

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Oświadcza, ZE przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie danych Osobowych oraz ZE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią zrobić ZAGROŻEŃ oraz kategorii Dodaj prod prod danych objętych Ochrona AW szczególności zabezpiecza dane Nie osobowe Użytkowników PRZED udostępnieniem osobom nieupoważnionym, Ich Utrata CZY uszkodzeniem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności nie nie obejmuje jakichkolwiek Informacji dotyczących Usług innych podmiotów niz Administratora, Które zostały zamieszczone na stronach Portalu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności LUB niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Administrator nie nie odpowiada za działania LUB zaniechania Użytkowników, skutkiem ktorých Administrator przetwarza podane przez Nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności niniejszej.
Administrator zastrzega sobie Prawo zrobić wprowadzania ZMIAN, wycofania LUB LUB właściwości modyfikacji funkcji Portalu, przeniesienia Praw zrobić Portalu oraz dokonania Wszelkich czynności dozwolonych przez obowiązujące Prawnych przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie nie przysługują Z Tego Tytułu zadne roszczenia względem Administratora.

KONTAKT Z NAMI

Wszelkie Dodatkowe pytania związane z Polityki Prywatności prosimy kierować na Adres Administratora biuro@pokolenie3000.com.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie Prawo zrobić wprowadzania ZMIAN Wagowo Polityce Prywatności.
Data określona poniżej żartem danych obowiązywania Polityki prywatności.
Dane: 09.10.2016r.